Nahráva sa...

Vyplnite ONLINE formulár.

Vstupujete do zabezpečenej ZÓNY !

Vaše údaje a prenos dát chránime platným certifikátom Geo Trust (SSL ).

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre účely schválenia žiadosti o pôžičku. Tieto údaje nebudú zverejnené, ani poskytnuté tretím osobám v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
Vyplnením a odoslaním online formulára udeľuje užívateľ prevádzkovateľovi internetovej stránky súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu sprístupnenom užívateľom v online formulári prevádzkovateľa internetovej stránky potrebujempeniaze.online v informačných systémoch prevádzkovateľa internetovej stránky, a to v rozsahu: meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu, výška príjmu, údaje o zamestnávateľovi a ďalšie povinné údaje uvedené v online žiadosti.

Užívateľ týmto potvrdzuje, že si je vedomý svojich práv ako dotknutej osoby pri spracúvaní jeho osobných údajov prevádzkovateľom internetovej stránky potrebujempeniaze.online v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, najmä práva písomne žiadať informácie týkajúce sa povahy, rozsahu a ostatných podmienok spracúvania osobných údajov, práva nesúhlasiť s konaním prevadzkovateľa súvisiacim so spracúvaním jeho osobných údajov a v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov práva podať oznámenie na Úrad na ochranu osobných údajov.

Užívateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v online formulári zaslanom prevádzkovateľovi internetovej stránky potrebujempeniaze.online, resp. ako budú následne užívateľom podľa potreby doplnené, spracúval ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho prevádzkovania internetovej stránky potrebujempozicku.sk a poskytnutiu služieb užívateľovi. Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi internetovej stránky potrebujempeniaze.sk tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Prevádzkovateľ internetových stránok ALEASE s.r.o., so sídlom Alejova 2, Košice , IČO: 47002433 sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité za účelom sprostredkovania, podpory predaja.

Zákazník vyjadrením súhlasu udeľuje prevádzkovateľovi internetovej stránky potrebujempeniaze.online právo poskytnúť osobné údaje (meno a priezvisko, rodné číslo,adresa trvalého pobytu , telefón, e-mail a ďalšie) tretej strane za účelom splnenia požiadavky užívateľa adresovanej tretím osobám, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: osoba poskytujúca pôžičky, osoba sprostredkujúca pôžičky, osoba poskytujúca úvery, osoba sprostredkujúca úvery, osoba poskytujúca iné finančné plnenia a produkty, osoba sprostredkujúca iné finančné plnenia a produkty internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie.

Nahrávam suboryVyplnením a odoslaním online formulára udeľuje užívateľ prevádzkovateľovi internetovej stránky súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu sprístupnenom užívateľom v online formulári prevádzkovateľa internetovej stránky potrebujempeniaze.online v informačných systémoch prevádzkovateľa internetovej stránky, a to v rozsahu: meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu, výška príjmu, údaje o zamestnávateľovi a ďalšie povinné údaje uvedené v online žiadosti.

Užívateľ týmto potvrdzuje, že si je vedomý svojich práv ako dotknutej osoby pri spracúvaní jeho osobných údajov prevádzkovateľom internetovej stránky potrebujempeniaze.online v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, najmä práva písomne žiadať informácie týkajúce sa povahy, rozsahu a ostatných podmienok spracúvania osobných údajov, práva nesúhlasiť s konaním prevadzkovateľa súvisiacim so spracúvaním jeho osobných údajov a v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov práva podať oznámenie na Úrad na ochranu osobných údajov.

Užívateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v online formulári zaslanom prevádzkovateľovi internetovej stránky potrebujempeniaze.online, resp. ako budú následne užívateľom podľa potreby doplnené, spracúval ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho prevádzkovania internetovej stránky potrebujempozicku.sk a poskytnutiu služieb užívateľovi. Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi internetovej stránky potrebujempeniaze.sk tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Prevádzkovateľ internetových stránok ALEASE s.r.o., so sídlom Alejova 2, Košice , IČO: 47002433 sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité za účelom sprostredkovania, podpory predaja.

Zákazník vyjadrením súhlasu udeľuje prevádzkovateľovi internetovej stránky potrebujempeniaze.online právo poskytnúť osobné údaje (meno a priezvisko, rodné číslo,adresa trvalého pobytu , telefón, e-mail a ďalšie) tretej strane za účelom splnenia požiadavky užívateľa adresovanej tretím osobám, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: osoba poskytujúca pôžičky, osoba sprostredkujúca pôžičky, osoba poskytujúca úvery, osoba sprostredkujúca úvery, osoba poskytujúca iné finančné plnenia a produkty, osoba sprostredkujúca iné finančné plnenia a produkty internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie.

Nahrávam subory