Vyplňte ONLINE formulár.

Vstupujete do zabezpečenej ZÓNY !

Vaše údaje a prenos dát chránime platným certifikátom Geo Trust (SSL ).

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre účely schválenia žiadosti o pôžičku. Tieto údaje nebudú zverejnené, ani poskytnuté tretím osobám v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
Vyplnením a odoslaním tohto formulára prejavujete svoj záujem o poskytnutie spotrebiteľského úveru resp. poistenia a súčasne potvrdzujete, že ste sa oboznámili s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov a o právach.

Vyššie uvedené osobné údaje vyplnením a zaslaním tohto formulára poskytujete našej spoločnosti – ALEASE s.r.o. so sídlom Alejova 2, 04296 Košice, ako sprostredkovateľovi podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorá je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na výkon činnosti viazaného finančného agenta, Reg. číslo NBS: 242175 a je zapísaná v podregistri poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov odo dňa 14.12.2018 (ďalej aj len ako „viazaný finančný agent“),je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na výkon činnosti podriadeného poistného agenta, Reg. číslo NBS: 242175 a je zapísaná v podregistri poistenia a zaistenia odo dňa 21.12.2022 alej aj len ako „podriadený poistný agent“) a ktorá je tiež súčasne sprostredkovateľom osobných údajov (t. j. spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa) podľa Čl. 28 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR) a to pre prevádzkovateľa – spoločnosť Ahoj a. s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 48 113 671, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6128/B ako poskytovateľa spotrebiteľských úverov (ďalej len Ahoj a. s.). Naša spoločnosť spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ iba v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jej povinností a výkon práv finančného agenta v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z.
Údaje, ktoré uvediete v tomto formulári, budú zo strany prevádzkovateľa – spoločnosti Ahoj a. s. spracúvané za účelom zistenia a overenia totožnosti klienta a plnenia iných povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, posudzovania žiadosti o poskytnutiespotrebiteľského úveru, vrátane posudzovania schopnosti klienta splácať splátky spotrebiteľského úveru a za účelom uzatvárania, plnenia a správy zmluvy o spotrebiteľskom úvere/inom úvere a splnenia si zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s informovaním klienta pri poskytovaní spotrebiteľského úveru.
Podrobnosti o spracovaní osobných údajov zo strany spoločnosti Ahoj a. s., ktoré zároveň spracúva naša spoločnosť ako sprostredkovateľ podľa Čl. 28 GDPR, ako aj o Vašich
právach s tým súvisiacich nájdete na internetovej stránke prevádzkovateľa https://www.ahojsplatky.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Naša spoločnosť ALEASE s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s jednou finančnou inštitúciou a to spoločnosťou Ahoj a. s. a Netfinancie s.r.o. .Tieto zmluvy majú výhradnú povahu. Bližšie informácie o finančnom sprostredkovaní Vám budú poskytnuté písomne prostredníctvom formulára a súčasne na tejto web stránke v sekcii: Finančné sprostredkovanie/ dokumenty na stiahnutie/ Ochrana osobných údajov/

Nahrávam suboryVyplnením a odoslaním tohto formulára prejavujete svoj záujem o poskytnutie spotrebiteľského úveru resp. poistenia a súčasne potvrdzujete, že ste sa oboznámili s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov a o právach.

Vyššie uvedené osobné údaje vyplnením a zaslaním tohto formulára poskytujete našej spoločnosti – ALEASE s.r.o. so sídlom Alejova 2, 04296 Košice, ako sprostredkovateľovi podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorá je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na výkon činnosti viazaného finančného agenta, Reg. číslo NBS: 242175 a je zapísaná v podregistri poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov odo dňa 14.12.2018 (ďalej aj len ako „viazaný finančný agent“),je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na výkon činnosti podriadeného poistného agenta, Reg. číslo NBS: 242175 a je zapísaná v podregistri poistenia a zaistenia odo dňa 21.12.2022 alej aj len ako „podriadený poistný agent“) a ktorá je tiež súčasne sprostredkovateľom osobných údajov (t. j. spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa) podľa Čl. 28 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR) a to pre prevádzkovateľa – spoločnosť Ahoj a. s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 48 113 671, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6128/B ako poskytovateľa spotrebiteľských úverov (ďalej len Ahoj a. s.). Naša spoločnosť spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ iba v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jej povinností a výkon práv finančného agenta v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z.
Údaje, ktoré uvediete v tomto formulári, budú zo strany prevádzkovateľa – spoločnosti Ahoj a. s. spracúvané za účelom zistenia a overenia totožnosti klienta a plnenia iných povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, posudzovania žiadosti o poskytnutiespotrebiteľského úveru, vrátane posudzovania schopnosti klienta splácať splátky spotrebiteľského úveru a za účelom uzatvárania, plnenia a správy zmluvy o spotrebiteľskom úvere/inom úvere a splnenia si zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s informovaním klienta pri poskytovaní spotrebiteľského úveru.
Podrobnosti o spracovaní osobných údajov zo strany spoločnosti Ahoj a. s., ktoré zároveň spracúva naša spoločnosť ako sprostredkovateľ podľa Čl. 28 GDPR, ako aj o Vašich
právach s tým súvisiacich nájdete na internetovej stránke prevádzkovateľa https://www.ahojsplatky.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Naša spoločnosť ALEASE s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s jednou finančnou inštitúciou a to spoločnosťou Ahoj a. s. a Netfinancie s.r.o. .Tieto zmluvy majú výhradnú povahu. Bližšie informácie o finančnom sprostredkovaní Vám budú poskytnuté písomne prostredníctvom formulára a súčasne na tejto web stránke v sekcii: Finančné sprostredkovanie/ dokumenty na stiahnutie/ Ochrana osobných údajov/

Nahrávam subory